eshop muj-kompas.cz


Mám z toho depku-2 napsal: MUDr. Martin Anders, PhD


U lékaře
Duševními chorobami se zabývá psychiatr nikoliv neurolog. Do péče neurologa patří osoby s chorobami nervovými, pokud se neprojevují duševními příznaky (mozková mrtvice, nádory mozku apod.).

Psychiatr používá jako diagnostický nástroj rozhovor s nemocným. Součástí vyšetření může být i vyplnění jednoduchých dotazníků, které mapují problémy. Důležité je, aby k vyšetření přišel pacient vybaven zprávami o dosud provedených odborných vyšetřeních.

Pomoc je třeba neprodleně vyhledat v případě, že nemocný pomýšlí na sebevraždu, dělá mu těžkosti zvládat každodenní povinnosti a ani po delší době se necítí lépe nebo ke zlepšení nálady používá alkohol nebo užívá léky (zde není polykání prášků bez porady s lékařem řešením potíží, problémy, kterých v průběhu nemoci přibývá tím jen odkládá a dočasně zakrývá)!

Se zavedením nových bezpečných tříd léků do užívání a zejména to, že se tyto léky výborně osvědčily při léčbě pacientů, umožnilo, aby některá antidepresiva mohl ordinovat již lékař první linie – tedy praktický nebo závodní lékař. Předpokladem je jeho dobrá informovanost o depresivní poruše a povědomí o možnostech léčby. Ke zdárnému průběhu léčby přispívá velkou měrou důvěra pacienta k lékaři a jejich vzájemný vztah (nazýváme jej terapeutickým) a v tomto případě je výhodou, že lékař zná postiženého (často od jeho dětských let) a také často nejbližší příbuzné nemocného.

Odbornou pomoc je třeba vyhledat v případě, že

  • pomýšlíte na sebevraždu
  • dělá Vám těžkosti zvládat každodenní povinnosti
  • ani podelší době se necítíte lépe
  • ke zlepšení nálady používáte alkohol nebo užíváte léky (zde není polykání prášků bez porady s lékařem řešením vašich potíží, svůj problém tím jen odkládáte a dočasně zakrýváte)
  • Jak se deprese léčí?

Vyhlídky jsou při včasné diagnóze a vhodně zvolené léčbě až překvapivě povzbudivé: 80 – 90 % trpících depresí se uzdravuje. Schematicky lze léčbu rozdělit do několika kategorií.

Základem je však profesionálně vedená léčba, kdy odborník pomůže určit příčiny a doporučí nejvhodnější postup a vzájemné zastoupení jednotlivých složek. Komplexní léčba mající největší efekt má dvě nezastupitelné součásti a těmi jsou podávání léčiv (psychofarmakoterapie) a psychoterapie. Dalšími způsoby jsou fototerapie, elektrokovulzivní léčba a nověji také repetitivní transkraniální magnetická stimulace. Jedná se o postup, při kterém jsou stimulovány nervové buňky mozkové kůry principem magnetické indukce za použití krátkodobých pulzů silného magnetického pole. Využito je tedy schopnosti magnetického pole indukovat ve své blízkosti, tj. ve tkáni mozkové kůry, jejíž neurony se chovají jako vodič, elektrický potenciál

Komplikace
Nejzávažnější komplikací je sebevražedný pokus, který provede až 20 % nemocných! Pokud tedy není trpícímu závažnou depresí poskytnuta odborná péče, může uvažovat o sebevraždě – a nakonec ji i spáchat. Lidé nejrůznějšího věku a vyznání se uchýlí k sebevraždě, aby unikli svému obrovskému zoufalství. Muži někdy volí jako "samoléčitelství" nadměrný příjem alkoholu, na němž se mohou stát závislými. Neléčení depresivní nemocní častěji trpí srdečními a zažívacími onemocněními.

Prevence
Kromě běžných doporučení o dodržování zdravého životní stylu, neexistuje specifická prevence tohoto onemocnění. K psychologickým preventivním opatřením řadíme:

  • Snižování stresu. Problém není vyvarovat se každého stresu (což je ostatně nemožné), ale naučit se vyvarovat stresu nadměrnému nebo dovednostem, jak s ním zacházet .
  • Nácvik sociálních dovedností. Typickým problémem bývá snést kritiku druhého bez pocitu viny a méněcennosti, schopnost říci ne. Proto se dejte do nácviku asertivity.
  • Pěstování sociální sítě. Deprese bývá spojená s izolací od lidí. Nejefektivnější cestou, kterou můžete sami podniknout, je vystavit se styku s lidmi i přes to, že máte obavy. Začněte s lidmi, které dobře znáte a před nimiž se nemusíte stydět.

Existují nějaké vyvolávající rizikové faktory?
Častěji se s depresí setkáváme u žen v období přechodu a po něm, také jí trpívají více starší lidé po ztrátě partnera nebo odchodu do důchodu. S rizikem je u žen spojeno šestinedělí a mateřská dovolená, kdy je žena relativně izolována. Osamělost, chudoba a příslušnost k minoritě patří také mezi rizikové faktory. Rizikem jsou i zátěžové situace v životě, kdy dochází k citelným změnám (ukončení studia, vojenská prezenční služba, narození dítěte, nezaměstnanost).

Na tomto místě je třeba upozornit, že se deprese zvýšeně vyskytuje u tělesně nemocných. V našich ordinacích se ocitají lidé s rozvíjející se depresí po infarktech srdečního svalu, s vysokým krevním tlakem, mozkovými příhodami, Parkinsonovou chorobou, cukrovkou, revmatizmem, endokrinní nemocemi (snížená sekrece hormonů štítné žlázy, onemocnění nadledvin) a s různými druhy autoimunitních chorob.

Dalšími jsou nádorová onemocnění , u nichž dochází k sekreci hormonů, poškození mozku, nemoci snižujících hladinu kyslíku v krvi, roztroušená skleróza, deficity některých vitaminů (B12, kyseliny listové, niacinu …), záněty jater, záněty mozkových blan a mozku, AIDS, tuberkulóza. Dle společných výzkumů s lékaři jiných oborů víme, že deprese může výrazným způsobem zhoršovat průběh jednotlivých chorob. A víme zcela jistě, že zvyšuje úmrtnost na tyto choroby.

Poruchu nálady mohou způsobit také podávané léky (např. kortikosteroidy, cytostatika, protizáchvatové léky, léky proti početí, antipsychotika, léky proti alergiím, léky pro léčbu zvýšeného krevního tlaku, hypnotika), v těchto případech je nutné upozornit lékaře, který léky ordinoval, aby uvážil jejich změnu či navázal spolupráci s psychiatrem.

Časté otázky
Mohu navštívit svého praktického lékaře anebo přímo psychiatra?
V případě nadměrných obav z kontaktu s psychiatrem se můžete svěřit obvodnímu nebo závodnímu lékaři a také on by Vám měl poskytnout dostatečné informace o dostupnosti pomoci nebo péče v místě bydliště.

Naštěstí dnes nejsou deprese vážným stigmatem, ale to neznamená, že by nebyly vážným problémem, velká část postižených si totiž nepřipouští existenci duševní poruchy a přikládá své potíže jiným onemocněním. V jednom našem průzkumu jsme zjistili, že skoro 90 % depresivních lidí u nás navštíví praktického (obvodního) lékaře, ale méně než pětina psychiatra. Léčba je potom zahájena jen u malého procenta nemocných (nejnižší odhady hovoří až o 3 %).

Je možno deprese vyléčit definitivně nebo je nutná léčba po celý život?
Dle současných doporučení by všichni pacienti, u kterých byla zaznamenána kladná odpověď na antidepresivní léčbu, měli být léčeni stejnou dávkou léku minimálně šest měsíců. Eventuální pozvolné vysazení této terapie může následovat až po plném uzdravení a stabilizaci duševního stavu. U pacientů, kteří trpí opakovanými depresemi musíme uvažovat o tzv. udržovací léčbě trvající několik let se stejnou dávkou antidepresiv. Součástí léčby je vypracování podrobného klinického plánu, poučení pacienta a jeho blízkých.

Jsou staří lidé častěji depresivní?
Deprese ve stáří je velmi častá, často také bývá přehlédnuta, protože je maskována tělesnými potížemi nemocného nebo navazuje na tělesnou chorobu. K nejvíce ohroženým patří ženy, zejména vdovy a lidé, kteří žijí v různých pečovatelských zařízeních, ale také ti, u kterých došlo k nahromadění těžkých životních událostí (ztráta partnera, finanční problémy, stěhování, odchod do důchodu, těžká tělesná choroba apod.).

Co je to psychoterapie?
Psychoterapie, jak již bylo uvedeno, se může stát účinnou léčbou deprese buď jako samotná metoda nebo při kombinaci s antidepresivy. Psychoterapie je záměrné léčebné působení psychologickými prostředky (slova, rozhovor, neverbální chování, podněcování emocí, sugesce, učení, vztahy) na nemoc, které má odstranit nebo zmírnit obtíže a při němž dochází ke změnám v prožívání a chování nemocného.

Psychoterapie mu pomáhá nejen hlouběji pochopit, co se s ním při depresi děje, ale také učí, jak zacházet s příznaky a problémy v životě a měla by poskytnout trénink dovedností, které mohou v budoucnosti zabránit opakování choroby.

Stáhni si PDF verzi

Sdílet na Facebooku

Doporučujeme:  Muj-kompas.cz | CD Time management | CD o výchově dětí | DVD o talentu | DVD o dobrém pocitu | Životní partner | DVD finance | Jak zbohatnout | | Dobrý pocit | Léčba deprese | Partnerske vztahy | Emocni-rovnice.cz
Copyright © 2013  MindSoft s.r.o. Ochrana osobních údajů | RSS